We use It

To learn the pronunciation of the words, each symbol represents a particular sound. It is used in dictionaries to show the differences between the common spelling of the words and their pronunciation.

Content

The International Phonetic Alphabet (IPA) is a set of symbols designed to provide a universal system for transcribing the speech sounds.Transcriptions appear between /brackets/ .

VOWELS

ɑː ɪ
e ɜː æ
ʌ ɒ ɔː
ʊ ə

CONSONANTS

p b t
d
k ɡ f
v θ ð
s z ʃ
ʒ h m
n ŋ l
ɹ w j

DIPHTHONGS

ɔɪ
əʊ ɪə
ʊə juː
 • Ar

  m /ɑː m/

 • Cart /kɑː t/

 • Smart /smɑː (ɹ)t/
 • Star /stɑː (ɹ)/
 • Art /ɑː (ɹ)t/
 • Kit /kɪt/
 • Bid /bɪd/
 • Into /ɪntə/
 • If /ɪf/
 • Which /wɪtʃ/
 • Meet /miː t/
 • Fleece /fliː s/
 • Street /stɹiː t/
 • Been /biː n/
 • See /siː /
 • Net /net/
 • Dress /dɹes/
 • Set /set/
 • Beg /beg/
 • Help /help/
 • Nurse /nɜː(ɹ)s/
 • Learn /lɜː(ɹ)n/
 • Turn /tɜː(ɹ)n/
 • Fur /fɜː(ɹ)/
 • Murder /mɜː(ɹ)də/
 • Bad /bæd/
 • Trap /tɹæp/
 • Map /mæp/
 • That /ðæt/
 • Tap /tæp/
 • Dug /dʌg/
 • Strut /stɹʌt/
 • Mud /mʌd/
 • Study /stʌdɪ/
 • Mother /mʌðə(ɹ)/
 • Hot /hɒt/
 • Odd /ɒd/
 • Pot/pɒt/
 • Follow /fɒləʊ/
 • Strong /stɹɒŋ/
 • Port /pɔː (ɹ)t/
 • Saw /sɔː /
 • Fort /fɔː (ɹ)t/
 • Talk /tɔː k/
 • Call /kɔː l/
 • Book /bʊk/
 • Foot /fʊt/
 • Stood /stʊd/
 • Put /pʊt/
 • Pull /pʊl/
 • Too /tuː /
 • Group /gɹuː p/
 • Shoe /ʃuː /
 • Lose /luː z/
 • Choose /tʃuː z/
 • Comma /kɒmə/
 • About /əbaʊt/
 • Ago /əgəʊ/
 • Circus /sɜːkəs/
 • Water /wɔː tə(ɹ)/
 • Pet /pet/
 • Map /mæp/
 • Power /paʊə(ɹ)/
 • Stop /stɒp/
 • Past /pɑː st/
 • Bad /bæd/
 • Web /web/
 • Ball /bɔː l/
 • Baby /beɪbɪ/
 • Bat /bæt/
 • Tea /tiː /
 • Bet /bet/
 • Tap /tæp/
 • Stand /stænd/
 • Tip /tɪp/
 • Dog /dɒg/
 • Lady /leɪdɪ/
 • Dad /dæd/
 • Dust /dʌst/
 • Steady /stedɪ/
 • Chip /tʃɪp/
 • Church /tʃɜːtʃ/
 • Teacher /tiː tʃə(ɹ)/
 • Touch /tʌtʃ/
 • Chair /tʃeə(ɹ)/
 • Judge /dʒʌdʒ/
 • Large /lɑː dʒ/
 • Ginger /dʒɪndʒə(ɹ)/
 • Juice /dʒuː s/
 • Jungle /dʒʌŋɡl/
 • Kill /kɪl/
 • Back /bæk/
 • Kinder /kɪndə(ɹ)/
 • Stuck /stʌk/
 • Talk /tɔː k/
 • Give /gɪv/
 • Beg /beg/
 • Goat /ɡəʊt/
 • Gate /ɡeɪt/
 • Meg /meɡə/
 • Find /faɪnd/
 • Leaf /liː f/
 • Face /feɪs/
 • Roof /ruː f/
 • Fat /fæt/
 • Voice /vɔɪs/
 • Five /faɪv/
 • Verb /vɜː(ɹ)b/
 • Vowel /vaʊəl/
 • Violin /vaɪəlɪn/
 • Think /θɪŋk/
 • Teeth /tiː θ/
 • Nothing /nʌθɪŋ/
 • Math /mɑː θ/
 • Path /pɑː θ/
 • then /ðen/
 • father /fɑː ðə(ɹ)/
 • other /ʌðə(ɹ)/
 • that /ðæt/
 • brother /bɹʌðə(ɹ)/
 • Sun /sʌn/
 • Pass /pɑː s/
 • Must /mʌst/
 • Cinema /sɪnəmə/
 • Sent /sent/
 • Zoo /zuː /
 • Rose /rəʊz/
 • Nose /nəʊz/
 • Zebra /zebrə/
 • Zap /zæp/
 • Sugar /ʃʊɡə(ɹ)/
 • Crash /kɹæʃ/
 • Station /steɪʃn/
 • Fashion /fæʃn/
 • Pension /penʃn/
 • Beige /beɪʒ/
 • Vision /vɪʒn/
 • Usual /juː ʒuəl/
 • Casual /kæʒuəl/
 • Garage /ɡæɹɑː ʒ/
 • Hello /hələʊ/
 • Ham /hæm/
 • Hat /hæt/
 • Hide /haɪd/
 • Hot /hɒt/
 • Man /mæn/
 • Lemon /lemən/
 • My /maɪ/
 • Crime /kɹaɪm/
 • Balm /bɑː m/
 • No /nəʊ/
 • Ten /ten/
 • Noun /naʊn/
 • Inside /ɪnsaɪd/
 • Nest /nest/
 • Sing /sɪŋ/
 • Ring /ɹɪŋ/
 • Sunk /sʌŋk/
 • Ankle /æŋkl/
 • Finger /fɪŋɡə(ɹ)/
 • Little /lɪtl/
 • Left /left/
 • Line /laɪn/
 • Final /faɪnl/
 • Unless /ənles/
 • Red /ɹed/
 • Very /veɹɪ/
 • Rat /ɹæt/
 • Verb /vɜː(ɹ)b/
 • Car /kɑː (ɹ)/
 • Window /wɪndəʊ/
 • We /wiː /
 • Wallet /wɒlɪt/
 • Will /wɪl/
 • Woman /wʊmən/
 • Yet /jet/
 • Yellow /jeləʊ/
 • You /juː /
 • Young /jʌŋ/
 • Canyon /kænjən/
 • Day /deɪ/
 • Fate /feɪt/
 • Play /pleɪ/
 • Cake /keɪk/
 • Made /meɪd/
 • Bite /baɪt/
 • Mine /maɪn/
 • Price /pɹaɪs/
 • Time /taɪm/
 • Idea /aɪdɪə/
 • Boy /bɔɪ/
 • Join /dʒɔɪn/
 • Coin /kɔɪn/
 • oil /ɔɪl/
 • Toy /tɔɪ/
 • No /nəʊ/
 • Goat /gəʊt/
 • Bone /bəʊn/
 • Hole /həʊl/
 • Road /ɹəʊd/
 • Now /naʊ/
 • How /haʊ/
 • Mouth /maʊθ/
 • Scout /skaʊt/
 • Allow /əlaʊ/
 • Here /hɪə/
 • Pier /pɪə/
 • Period /pɪəriəd/
 • Tear /tɪə/
 • Severe /sɪvɪə(ɹ)/
 • Hair /heə/
 • Where /weə/
 • Square /skweə(ɹ)/
 • Swear /sweə(ɹ)/
 • Care /keə(ɹ)/
 • Tour /tʊə/
 • Cure /kjʊə/
 • Mature /mətʃʊə(ɹ)/
 • Rural /rʊərəl/
 • Sure /ʃʊə(ɹ)/
 • Pupil /pjuː pl/
 • Cute /kjuː t/
 • Music /mjuː zɪk/
 • Few /fjuː /
 • Cuba /kjuː bə/